Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter


Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Integritetspolicyn riktar sig till dig som anställd eller konsult, förtroendevald, deltagare på utbildning eller arrangemang, stipendiat, aktiv inom idrottsrörelsen, hyresgäst eller till dig som på något annat sätt kommer i kontakt med idrottsrörelsen.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Täby Ryttarsällskap (802412-2593) (nedan kallad TRS) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Täby Ryttarsällskaps verksamhet. I förekommande fall är TRS gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att TRSska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. TRS  personuppgifter för att kunna fullfölja det stöd och den service TRS tillhandahåller. Det handlar exempelvis om utbildningsadministration, informationsutskick, ekonomiska transaktioner och statistik.


TRS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Ingår avtal med oss - exempelvis blir medlem
 • Har en fråga och/eller kontaktar oss
 • Anmäler dig till någon av våra utbildningar
 • Är anställd, konsult eller förtroendevald
 • Söker jobb hos oss
 • Besöker våra hemsidor och accepterar cookies
 • Deltar i konferens eller annan mötesplats
 • Deltar i aktivitet som ligger till grund för statistik och uppföljning
 • Nyttjar våra tjänster eller applikationer
 • Beställer en produkt av oss
 • Registreras som kontaktperson för befintlig eller potentiell kund, partner eller leverantör
 • Registreras som kontaktperson hos oss för din organisation
 • Hantering av medlemskap i idrottsrörelsen
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
TRS kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund och/eller specialdistriktsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Om TRS måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du representerar TRS internationellt. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
TRS har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom TRS verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap

Avtal

Administration

Avtal

Deltagande och administrering av TRS utbildningsverksamhet

Allmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för övriga utbildningsaktiviteter.

Ansökan om bidrag

Avtal och rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Kontakt med föreningar och förbund

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning. 

Vi genomför en årlig bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålen kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste bevara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende TRS behandling av dina personuppgifter. TRS ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får TRS ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Det är den personuppgiftsansvarige som ska tillse att du kan utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende TRS behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Om du vill veta mer
Har du frågor om TRS personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du This is a mailto link

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter inom idrotten här >>>

 

Uppdaterad: 30 MAJ 2018 08:38 Skribent: Mikael Karlén
E-post: Adressen Gömd

Till vår facebooksida 

Våra fantastiska sponsorer till lag-SM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Täby RS - Ridsport
Efraimsbergsvägen 7
18775 Täby

Besöksadress:
Efraimsbergsvägen 7
18775 Täby

Kontakt:
Tel: 0709527107
E-post: info@tabyryttarsalls...

Se all info